Witamy! Jest środa 18.10.2017, godzina 10:57
Guild Wars 2 Fansite
News
Forum
> Guild Wars <
Download
Lore
Gra
Dodatkowe Informacje
PvE
PvP
Społeczność
> Guild Wars: Beyond <
Wojna w Krycie
> Guild Wars 2<
Informacji o Guild Wars 2 szukaj na nowym portalu
FAQ
Kontakt
...rollback to przywrócenie stanu gry sprzed jakiegoś czasu, które jest to stosowane w przypadku krytycznych błędów w grze prowadzących do nadużyć?(np. błąd cen run u handlarza)
Partnerzy:

Kup Guild Wars
klient
Zasady turnieju Guild Wars(karty)

Poniższe zasady odnoszą się do wszystkich turniejów Guild Wars typu Limited, w tym turniejów Sealed, Draft i Rochester Draft.


Mechanika turniejów

Ramy czasowe

Okres trzydziestu (30) minut jest zalecanym okresem, w jakim powinno się stworzyć buildy dla gildii lub drużyny (okres, w którym gracz zapoznaje się z kartami i dokonuje wyboru buildu). W przeciągu piętnastu (15) minut gracze powinni ustawić swoje buildy na komputerach używanych w czasie turnieju. W przypadku turnieju, podczas którego będzie miało miejsce kilka walk, gracze mają piętnaście minut po każdym meczu na wprowadzanie zmian i poprawek w swoim buildzie.

Wybór mapy

Organizator turnieju wybiera jedną mapę dla każdej rundy turnieju i ogłasza swój wybór przed rozpoczęciem turnieju. Wszystkie walki w danej rundzie będą się odbywać na tej mapie. Jeżeli organizator turnieju sobie życzy, może on wybrać inny sposób wyboru map, jednak pełne reguły wyboru muszą zostać ogłoszone przed rozpoczęciem turnieju.

Zasady Kart Umiejętności [Skill Cards]

Karty umiejętności są to karty, na których muszą się znaleźć przynajmniej następujące informacje na temat umiejętności postaci z Guild Wars:

Nazwa umiejętności

Nazwa profesji, która może korzystać z danej umiejętności

Nazwa atrybutu, pod który podpada dana umiejętności

Koszt użycia danej umiejętności

Ilość adrenaliny potrzebna, by użyć danej umiejętności

Czas rzucania umiejętności

Czas odnowy umiejętności

Pełny tekst umiejętności

Rzadkość umiejętności (patrz Dodatek C - Rzadkość Umiejętności [Skill Rarity])

Dodatkowe informacje (takie jak historia umiejętności, grafika itd.) mogą zastać zamieszczone, ale nie są wymagane.

Każda umiejętność, która została publicznie wydana (jest częścią wydanej Kampanii) musi mieć kartę umiejętności stworzoną na jej podstawie. Organizator turnieju może ograniczyć dostęp do pewnych profesji i ich umiejętności. Jeżeli to uczyni, musi to zostać ogłoszone przed rozpoczęciem turnieju.

Rozdawanie Kart Umiejętności

Przed rozpoczęciem turnieju w trybie Limited każdy członek drużyny (czy to drużyny czteroosobowej lub ośmioosobowej gildii) otrzyma losowy "zestaw" składający się z 20 kart umiejętnośc lub będzie je z niego wybierać .

Każdy losowy "zestaw" składa się z:

Trzech (3) kart umiejętności rangi pierwszej [Rank 1]

Siedmiu (7) kart umiejętności rangi drugiej [Rank 2]

Dziesięciu (10) kart umiejętności rangi trzeciej [Rank 3]

Jest możliwe napotkanie kilku kopii takiej samej umiejętności w zestawie dwudziestu kart. Jeżeli pojawią się więcej niż dwie (2) kopie tej samej umiejętności, zaleca się oddanie całego zestawu organizatorowi turnieju w celu wymiany zestawu.

Zasady turniejów typu Sealed

Przed rozpoczęciem turnieju, każdy z graczy otrzyma losowy "zestaw" 20 kart umiejętności, z których:

Trzy (3) będą umiejętnościami rangi pierwszej

Siedem (7) będzie umiejętnościami rangi drugiej

Dziesięć (10) będzie umiejętnościami rangi trzeciej

Jak zostało powiedziane powyżej, jest możliwe otrzymanie kilku kopii tej samej umiejętności. Jeżeli pojawią się więcej niż dwie (2) kopie tej samej umiejętności lub w zestawie znajduje się mniej niż 16 różnych umiejętności, zaleca się oddanie całego zestawu organizatorowi turnieju w celu jego wymiany.

Ramy czasowe

Po otrzymaniu 20 kart umiejętności przez wszystkich członków drużyny lub gildii, gracze mają 30 minut na porównanie i wymianę kart wewnątrz drużyny w celu wybrania 20 kart umiejętności - ośmiu (8) do wstępnego buildu i dwunastu (12) do sideboardu - i zabrania ich na początek pierwszej rozgrywki.

Wymienianie się kartami

Gracze mogą się wymieniać kartami w ciągu 30 minut wewnątrz drużyn lub z gildią, która jest ich przeciwnikiem w danym turnieju. Każdy gracz będzie mógł korzystać przez okres trwania turnieju jedynie z 20 kart, które będzie posiadał w momencie upływu 30 minut. Każdy gracz łamiący tą zasadę może zostać usunięty z turnieju.

Umiejętności dostępne dla wszystkich graczy

Każdy grać może wybrać do swojego buildu umiejętność Resurrection Signet. Ta umiejętność nie pojawia się na kartach umiejętności.

Jeżeli gracz postanowi grać umiejętnością z atrybutu Beast Mastery może wybrać również umiejętność Charm Animal. Jeżeli gracz zrezygnuje ze wszystkich umiejętności z atrybutu Beast Mastery musi on również usunąć umiejętność Charm Animal ze swojego buildu.

Jeżeli gracz postanowi grać umiejętnością z atrybutu Dagger Mastery może on wybrać również umiejętności Desperation Strike i/lub Fox Fangs. Jeżeli gracz usunie wszystkie umiejętności z atrybutu Dagger Mastery ze swojego buildu musi on również usunąć Desperation Strike i Fox Fangs ze swojego buildu.

Powyższe umiejętności NIE pojawiają się na jakichkolwiek kartach umiejętności.

Rejestracja kart umiejętności

Gracze mogą zostać poproszeni o zarejestrowanie wybranych przez siebie 20 kart umiejętności przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Ewentualna konieczność rejestracji powinna zostać ogłoszona przed rozpoczęciem turnieju. (patrz Dodatek D – Lista rejestracyjna kart umiejętności Guild Wars [ Guild Wars Skill Card Register Sweet] ).


Zasady tworzenia postaci

Gracze muszą użyć ośmiu (8) umiejętności widniejących na ośmiu (8) kartach umiejętności, które przyniosą do komputera na którym będą tworzyli postać PvP do pierwszego starcia (wyjątkiem są tu umiejętności dostępne dla wszystkich graczy wymienione powyżej).

Gracze mogą dokonywać innych modyfikacji i wyborów dotyczących postaci (profesje, pancerze, runy, broń itd.) na podstawie zasad danego turnieju.

Przerwy pomiędzy walkami

Pod koniec każdej walki w turniejach, w których odbywa się kilka walk gracze będą mieli piętnaście (15) minut na odtworzenie lub modyfikacje swoich buildów. Gracze mogą wybrać osiem (8) umiejętności z dwudziestu kart umiejętności, które wybrali na czas turnieju.

Przerwy pomiędzy meczami

Pod koniec każdego meczu gracze będą mieli piętnaście (15) minut na odtworzenie lub modyfikacje swoich buildów na potrzeby następnej walki. Wciągu tych piętnastu minut gracze będą mogli wymieniać się kartami (patrz Wymienianie się kartami).

Zasady turniejów typu draft

Podział graczy

W wybieraniu kart będzie brać udział dwóch przedstawicieli każdej gildii lub drużyny, wskazanych przez przywódcę gildii lub przez drużynę. Gracze zostaną losowo ustawieni w kręgi wybierające, wszystkie podobnej wielkości, zgodnie z zaleceniami organizatora turnieju. W każdym kręgu dwóch członków tych samych drużyn usiądzie naprzeciw siebie. Organizator turnieju rozda następnie identyczną ilość zestawów kart umiejętności każdemu graczowi w kręgu. Ilość „zestawów" jakie każdy gracz otrzyma, jest równa połowie (1/2) ilości członków drużyn: dwie, jeżeli w turnieju biorą udział drużyny czteroosobowe lub cztery, jeżeli w turnieju biorą udział gildie ośmioosobowe.

Drużyny lub gildie z jednego kręgu mogą grać tylko i wyłącznie przeciwko drużynom lub gildiom z tego samego kręgu.

Gracze nie mogą rozmawiać lub komunikować się podczas wybierania. Podczas losowania gracze muszą ustawiać wybrane karty w uporządkowany stosik przed sobą. Wylosowane karty mogą być przeglądane jedynie pomiędzy wybieraniem z różnych zestawów.

Wybór kart

Organizator turnieju musi podać przed jego rozpoczęciem ilość czasu, jaką każdy gracz będzie miał na wybór karty. Gracze muszą starać się dokonać wyboru we wskazanym czasie. Jeżeli gracz nie dokona wyboru po upływie ustalonej ilości czasu i blokuje losowanie, organizator ma prawo zabrać temu graczowi jego zestaw i wylosować z niego kartę dla gracza, by pozwolić na kontynuację wybierania.

W przypadku powtórzenia się takiej sytuacji trzykrotnie, gracz może zostać usunięty z dalszego wybierania. Wniesie on dla swojej drużyny jedynie te karty, które już wybrał.

Procedura wybierania kart z zestawów

Gracze nie mogą robić, dawać lub otrzymywać jakichkolwiek notatek w czasie wybierania kart.

Na znak obsługi turnieju każdy gracz otwiera dany mu „zestaw" (wskazany przez obsługę) i przelicza karty. Jeżeli gracz nie otrzymał odpowiedniej ilości kart w swoim zestawie, powinien to zgłosić sędziemu, który wymieni „zestaw". Gracz wybiera jedną kartę z „zestawu", następnie przekazuje go koszulkami do góry graczowi po swojej lewej. Otwarte zestawy są przekazywane w kręgu, każdy gracz wybiera jedną kartę, do momentu wyczerpania się kart w zestawie.

Każda karta wyjęta z zestawu i ułożona na stosik przed graczem jest uznawana za wybraną i nie może wrócić do zestawu. Gracze nie mogą pokazywać wybranych kart oraz swoich stosików innym wybierającym. Gracze nie mogą pokazywać jakichkolwiek znaków dotyczących kart, które wybrali lub chcą by ktoś wybrał innym wybierającym.

Po wyczerpaniu się kart z pierwszego zestawu, obsługa turnieju poleci graczom, by otworzyli następny zestaw i dokonali wyboru w opisany powyżej sposób. Zmianie ulega jedynie kierunek przekazywania zestawów - tym razem podaje się je na prawo. Proces ten należy powtarzać aż do wyczerpania się wszystkich zestawów.

Po wybraniu kart przez dwóch przedstawicieli każdej z drużyn lub gildii ( każdy z nich powinien mieć teraz osiemdziesiąt (80) kart dla czteroosobowej drużyny lub sto sześćdziesiąt (160) kart dla ośmioosobowej gildii) cała drużyna otrzymuje trzydzieści (30) minut na przedyskutowanie i rozdanie kart umiejętności tak, by w efekcie każdy z graczy miał 16 kart umiejętności (osiem (8) do wstępnego buildu i osiem (8) do sideboardu) gotowych zabrania na początek pierwszej rozgrywki.

Wymienianie się kartami

Gracze mogą się wymieniać kartami w ciągu 30 minut wewnątrz drużyn lub z gildią, która jest ich przeciwnikiem w danym turnieju. Każdy gracz będzie mógł korzystać przez okres trwania turnieju jedynie z 16 kart, które będzie posiadał w momencie upływu 30 minut. Każdy gracz łamiący tą zasadę może zostać usunięty z turnieju.

Umiejętności dostępne dla wszystkich graczy

Każdy grać może wybrać do swojego buildu umiejętność Resurrection Signet. Ta umiejętność nie pojawia się na kartach umiejętności.

Jeżeli gracz postanowi grać umiejętnością z atrybutu Beast Mastery może wybrać również umiejętność Charm Animal. Jeżeli gracz zrezygnuje ze wszystkich umiejętności z atrybutu Beast Mastery musi on również usunąć umiejętność Charm Animal ze swojego buildu.

Jeżeli gracz postanowi grać umiejętnością z atrybutu Dagger Mastery może on wybrać również umiejętności Desperation Strike i/lub Fox Fangs. Jeżeli gracz usunie wszystkie umiejętności z atrybutu Dagger Mastery ze swojego buildu musi on również usunąć Desperation Strike i Fox Fangs ze swojego buildu.

Powyższe umiejętności NIE pojawiają się na jakichkolwiek kartach umiejętności.

Rejestracja kart umiejętności

Gracze mogą zostać poproszeni o zarejestrowanie wybranych przez siebie 16 kart umiejętności przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Ewentualna konieczność rejestracji powinna zostać ogłoszona przed rozpoczęciem turnieju. (patrz Dodatek D – Lista rejestracyjna kart umiejętności Guild Wars [ Guild Wars Skill Card Register Sweet] ).


Zasady tworzenia postaci

Gracze muszą użyć ośmiu (8) umiejętności widniejących na ośmiu (8) kartach umiejętności które przyniosą do komputera na którym będą tworzyli postać PvP do pierwszego starcia (wyjątkiem są tu umiejętności dostępne dla wszystkich graczy wymienione powyżej).

Gracze mogą dokonywać innych modyfikacji i wyborów dotyczących postaci (profesje, pancerze, runy, broń itd.) zgodnie z zasadami danego turnieju.

Przerwy pomiędzy walkami

Pod koniec każdej walki w turniejach, w których odbywa się kilka walk gracze będą mieli piętnaście (15) minut na odtworzenie lub modyfikacje swoich buildów. Gracze mogą wybrać osiem (8) umiejętności z dwudziestu kart umiejętności, które wybrali na czas turnieju.

Przerwy pomiędzy meczami

Pod koniec każdego meczu gracze będą mieli piętnaście (15) minut na odtworzenie lub modyfikacje swoich buildów na potrzeby następnej walki. Wciągu tych piętnastu minut gracze będą mogli wymieniać się kartami (patrz Wymienianie się kartami).

Zasady turniejów typu Rochester Draft

Podział graczy

W wybieraniu będzie brać udział dwóch przedstawicieli każdej gildii lub drużyny, wskazanych przez przywódcę gildii lub przez drużynę. Gracze zostaną losowo ustawieni w kręgi losujące, wszystkie podobnej wielkości, zgodnie z zaleceniami organizatora turnieju. W każdym kręgu dwóch członków tych samych drużyn usiądzie naprzeciw siebie. Organizator turnieju rozda następnie identyczną ilość zestawów kart umiejętności każdemu graczowi w kręgu. Ilość „zestawów" jakie każdy gracz otrzyma, jest równa połowie (1/2) ilości członków drużyn, dwie, jeżeli w turnieju biorą udział drużyny czteroosobowe, cztery, jeżeli w turnieju biorą udział gildie ośmioosobowe.

Drużyny lub gildie z jednego kręgu mogą grać tylko i wyłącznie przeciwko drużynom lub gildiom z tego samego kręgu.

Przygotowanie do Rochester Draft

Po otwarciu, zestawy powinny zostać umieszczone na stole w czterech (4) rzędach po pięć (5) zestawów w każdym.

Organizator turnieju musi podać przed jego rozpoczęciem ilość czasu, jaką każdy gracz będzie miał na wybór karty. Gracze muszą starać się dokonać wyboru we wskazanym czasie. Jeżeli gracz nie dokona wyboru karty po upływie wskazanej ilości czasu i blokuje losowanie, organizator ma prawo wybrać dla niego „najstarszą" kartę z danego zestawu.

Procedura Rochester Draft

Podczas wybierania kart w turnieju w trybie Rochester Draft gracz musi trzymać ostatnią wylosowaną kartę koszulką do dołu. Po wyczerpaniu się danego zestawu, gracze mogą trzymać wybrane z niego karty w dowolnej pozycji.

Przykład: Wybierający gracz wykłada karty z zestawu. Karty są uznawane za ułożone w porządku chronologicznym (od 1 do 20) gdzie pierwsza wyłożona ma numer 1 (jest najstarsza) a ostatnia ma numer 20 (jest najnowsza). Jeżeli gracz nie dokona wyboru po upływie ustalonej ilości czasu, organizator ogląda karty na stole, a następnie przyznaje mu kartę, która została wyłożona jako pierwsza. Jeżeli ta karta została już wybrana, gracz otrzymuje drugą i tak dalej.

W przypadku powtórzenia się takiej sytuacji trzykrotnie, gracz może zostać usunięty z dalszego losowania. Wniesie on dla swojej drużyny jedynie te karty, które już wybrał.

Gracze nie mogą robić, dawać lub otrzymywać jakichkolwiek notatek w czasie wybierania kart.

Na znak obsługi turnieju wybierający gracz wykłada przed sobą zawartość zestawu koszulkami do dołu na stole. Gracze otrzymują trzydzieści sekund na zapoznanie się kartami przed rozpoczęciem wybierania.

Rotacja wybierającego gracza

Gracz, który pierwszy dokona wyboru spośród kart wyłożonych na stole nazywany jest graczem wybierającym. Pierwszym graczem wybierającym zostaje osoba zajmująca pierwsze miejsce, wyznaczona przez sędziego. Wszyscy gracze z kręgu dla czteroosobowych drużyn pełnią funkcję gracza wybierającego raz na grupę zestawów. Funkcja gracza wybierającego przechodzi następująco:

zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla pierwszej grupy zestawów (zaczynając od pierwszego gracza wybierającego).

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla drugiej grupy zestawów (zaczynając od ostatniego gracza wybierającego z pierwszej grupy).

Wszyscy gracze z kręgu dla ośmioosobowych gildii pełnią funkcję gracza wybierającego raz na grupę zestawów. Funkcja gracza wybierającego przechodzi następująco:

zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla pierwszej grupy zestawów (zaczynając od pierwszego gracza wybierającego).

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla drugiej grupy zestawów (zaczynając od ostatniego gracza wybierającego z pierwszej grupy).

zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla trzeciej grupy zestawów (zaczynając znowu od pierwszego gracza wybierającego).

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla czwartej grupy zestawów (zaczynając od ostatniego gracza wybierającego z pierwszej grupy).

Po dokonaniu wyboru przez dotknięcie karty, gracz nie może tego wyboru cofnąć.

Kolejność w Rochester Draft

Kolejność wybierania kart przyjmuje kształt podkowy. Najpierw kartę wybiera pierwszy gracz, następnie reszta, aż do ostatniego wybierającego. On wybiera dwie karty zamiast jednej, a dalszy wybór dokonuje się w odwrotnej kolejności, wracając do pierwszego wybierającego. Kiedy przyjdzie czas na niego, wybiera on dwie karty, a wybór jest kontynuowany w odwrotnej kolejności („odbije się"). Po wybraniu wszystkich kart stół jest porządkowany przez sędziego, który przygotowuje się na otwarcie następnego zestawu.

Przykład nr 1: Przy stole siedzi ośmiu graczy. Są oni ponumerowani 1-2-3-4-5-6-7-8, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Graczem wybierającym jest gracz nr 1. Jego zestaw zostaje otwarty, a karty umieszczone naprzeciw niego. Po 30 sekundach na zapoznanie się z kartami kolejność wyboru będzie następująca:

Gracz 1 Karta 1 Gracz 6 Karta 11
Gracz 2 Karta 2 Gracz 5 Karta 12
Gracz 3 Karta 3 Gracz 4 Karta 13
Gracz 4 Karta 4 Gracz 3 Karta 14
Gracz 5 Karta 5 Gracz 2 Karta 15
Gracz 6 Karta 6 Gracz 1 Karta 16
Gracz 7 Karta 7 Gracz 1 Karta 17
Gracz 8 Karta 8 Gracz 2 Karta 18
Gracz 8 Karta 8 Gracz 3 Karta 19
Gracz 9 Karta 9 Gracz 4 Karta 20


Zestawem, który zostanie otwarty jako następny, będzie pierwszy zestaw gracza nr 2.

Przykład nr 2: Przy stole siedzi ośmiu graczy. Są oni ponumerowani 1-2-3-4-5-6-7-8, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rozpocznie się teraz druga runda wybierania w trybie Rochester Draft. Oznacza to, że wybór będzie się dokonywać w kolejności przeciwnej do ruchu wskazówek zegara. Graczem wybierającym jest teraz gracz nr 8. Jego zestaw zostaje otwarty, a karty umieszczone naprzeciw niego. Po 30 sekundach na zapoznanie się z kartami kolejność wyboru będzie następująca:

Gracz 8 Karta 1 Gracz 3 Karta 11
Gracz 7 Karta 2 Gracz 4 Karta 12
Gracz 6 Karta 3 Gracz 5 Karta 13
Gracz 5 Karta 4 Gracz 6 Karta 14
Gracz 4 Karta 5 Gracz 7 Karta 15
Gracz 3 Karta 6 Gracz 8 Karta 16
Gracz 2 Karta 7 Gracz 8 Karta 17
Gracz 1 Karta 8 Gracz 7 Karta 18
Gracz 1 Karta 8 Gracz 6 Karta 19
Gracz 2 Karta 9 Gracz 5 Karta 20


Zestawem, który zostanie otwarty jako następny, będzie drugi zestaw gracza nr 7.


Po wybraniu kart przez dwóch przedstawicieli każdej z drużyn lub gildii ( każdy z nich powinien mieć teraz osiemdziesiąt (80) kart dla czteroosobowej drużyny lub sto sześćdziesiąt (160) kart dla ośmioosobowej gildii) cała drużyna otrzymuje trzydzieści (30) minut na przedyskutowanie i rozdanie kart umiejętności tak, by w efekcie każdy z graczy miał 16 kart umiejętności (osiem (8) do wstępnego buildu i osiem (8) do sideboardu) gotowych zabrania na początek pierwszej rozgrywki.

Wymienianie się kartami

Gracze mogą się wymieniać kartami w ciągu 30 minut wewnątrz drużyn lub z gildią, która jest ich przeciwnikiem w danym turnieju. Każdy gracz będzie mógł korzystać przez okres trwania turnieju jedynie z 16 kart, które będzie posiadał w momencie upływu 30 minut. Każdy gracz łamiący tą zasadę może zostać usunięty z turnieju.

Umiejętności dostępne dla wszystkich graczy

Każdy grać może wybrać do swojego buildu umiejętność Resurrection Signet. Ta umiejętność nie pojawia się na kartach umiejętności.

Jeżeli gracz postanowi grać umiejętnością z atrybutu Beast Mastery może wybrać również umiejętność Charm Animal. Jeżeli gracz zrezygnuje z umiejętności z atrybutu Beast Mastery musi on również usunąć umiejętność Charm Animal ze swojego buildu.

Jeżeli gracz postanowi grać umiejętnością z atrybutu Dagger Mastery może on wybrać również umiejętności Desperation Strike i/lub Fox Fangs. Jeżeli gracz usunie wszystkie umiejętności z atrybutu Dagger Mastery ze swojego buildu musi on również usunąć Desperation Strike i Fox Fangs ze swojego buildu.

Powyższe umiejętności NIE pojawiają się na jakichkolwiek kartach umiejętności.

Rejestracja kart umiejętności

Gracze mogą zostać poproszeni o zarejestrowanie wybranych przez siebie 16 kart umiejętności przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Ewentualna konieczność rejestracji powinna zostać ogłoszona przed rozpoczęciem turnieju. (patrz Dodatek D – Lista rejestracyjna kart umiejętności Guild Wars [ Guild Wars Skill Card Register Sheet] ).


Zasady tworzenia postaci

Gracze muszą użyć ośmiu (8) umiejętności widniejących na ośmiu (8) kartach umiejętności które przyniosą do komputera na którym będą tworzyli postać PvP do pierwszego starcia (wyjątkiem są tu umiejętności dostępne dla wszystkich graczy wymienione powyżej).

Gracze mogą dokonywać innych modyfikacji i wyborów dotyczących postaci (profesje, pancerze, runy, broń itd.) na podstawie zasad danego turnieju.

Przerwy pomiędzy walkami

Pod koniec każdej walki w turniejach, w których odbywa się kilka walk gracze będą mieli piętnaście (15) minut na odtworzenie lub modyfikacje swoich buildów. Gracze mogą wybrać osiem (8) umiejętności z dwudziestu kart umiejętności, które wybrali na czas turnieju.

Przerwy pomiędzy meczami

Pod koniec każdego meczu gracze będą mieli piętnaście (15) minut na odtworzenie lub modyfikacje swoich buildów na potrzeby następnej walki. Wciągu tych piętnastu minut gracze będą mogli wymieniać się kartami (patrz Wymienianie się kartami).

Kary w turniejach typu Limited

Niniejsze kary są zalecane w turniejach typu limited, jeżeli nastąpi taka potrzeba.

Granie używając niewłaściwej umiejętności

Jeżeli gracz zostanie przyłapany na używaniu umiejętności nie przedstawionej na jego kartach umiejętności pierwszy raz, powinien on zostać zdyskwalifikowany na czas następnego meczu (drużyna musi użyć henchmana zamiast niego). Jeżeli taka sytuacja się powtórzy, gracz powinien zostać zdyskwalifikowany z całego turnieju i stracić prawo do otrzymania jakichkolwiek nagród.

Brak możliwości gry

Jeżeli dowolna gildia lub drużyna straci w opisany powyżej sposób dwóch lub więcej graczy, cała gildia lub drużyna zostaje zdyskwalifikowana z turnieju i traci prawo do otrzymania jakichkolwiek nagród .


Uniwersalne zasady turniejów Guild Wars - pobierz PDF, wersja angielska


Tylko Dodatki - pobierz PDF, wersja angielska


Przełożył Szoszana

GuildWars.comTeenArena Net